बी.एड.तेस्रो बर्षको अङ्ग्रेजी विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।