स्नातक तह प्रथम बर्ष २०७६ को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।