Vision 

            “Academic excellence for civilized, advanced and a just society” 

             (सभ्य, समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि शैक्षिक उन्नयन)

         Mission

            “Offering research focused, quality-based, science and technology oriented higher education” 

            (अनुसन्धान केन्द्रित, गुणस्तरीय र विज्ञान प्रविधि उन्मुख उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु) 

          Goal

           “To prepare globally and functionally efficient as well as competitive manpower based on the university framework” 

             (विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक मापदण्ड अनुसार विश्वपरिवेश अनुकुलको दक्ष र
             प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने)

         Objectives 

         1. Develop institutional foundation of the campus 

            (क्याम्पसको संस्थागत विकास गर्नु) 

        2. Protect, develop and extend infrastructure of the campus 

          (क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्नु)

         3. Generate, identify and manage sources for the sustainable development of the campus 

           (क्याम्पसको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्रोतको निर्माण, पहिचान र व्यवस्थापन गर्नु) 

        4. Enhance educational quality of the campus 

          (क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु)

       5. Develop campus as a research centre and centre for innovation 

         (क्याम्पसलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु)

       6. Conduct activities for student welfare and facility 

           (विद्यार्थी कल्याण र सुविधाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु) 

      7. Prioritize gender sensitivity and inclusiveness in campus activities 

           (लैङ्गिक संवेदनशीलता र समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनु

     8. Maintain good governance in the campus 

          (क्याम्पसमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु)

     9. Facilitate campus graduates for job placement 

          (क्याम्पसबाट उत्पादिन जनशक्तिलाई रोजगारीमा सहजीकरण गर्नु)

   10. Utilize ICT tools maximally for the overall development of the campus 

         (सूचना तथा प्रविधिका साधनको उच्चतम उपयोग गरी क्याम्पसको विकास गर्नु)

   11. Counsel, guide and provide expert service to the stakeholders 

        (सरोकारवालाका लागि आवस्यकता अनुसार परामर्श, पथपदर्शन र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु)

   12. Keep records and document of physical, academic, economic, and   institutional activities of the campus  

        (क्याम्पसका भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा संस्थागत गतिविधिहरूको अभिलेखीकरण गर्नु) 

   13. Make campus and students responsible to the society

         (क्याम्पस विद्यार्थीहरूलाई समाज प्रति उत्तरदायी बनाउनु)