सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, विस्तृत कार्यव्यवस्था तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७६       

सुकुना बहुमुखी क्याम्पस विधान २०७७       

अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ कार्यक्रम निर्देशिका २०७८       

अनुसन्धानमूलक लेख लेखन निर्देशिका २०७९       

Format of Paper-IMRAD       

Thesis Guideline       

APA Manual 7th Ed.( 2020)       

लघुअनुसन्धान प्रस्तावनाको ढाँचा       

Placement निर्देशिका र अनुसूची