लेख तथा प्रस्तावना आवहान गरिएको र कार्यक्रममा भर्ना हुने सम्बन्धमा।