आन्तरिक पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गरिएको सूचना ।