सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, सुन्दरहरैँचा, मोरङ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच भएको सम्झौताअनुसार उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको DLI2 अन्तर्गत Resource Mobilization शीर्षकमा आ. व. २०७४/०७५ का लागि खरिद गरिने वस्तु तथा सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्नेहरूमध्ये  क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले तपसिलबमोजिमको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरेको हुँदा आफूले कबोल गरेको अङ्कको ५% रकम Performance Security जम्मा गरी यो सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिनभित्रमा आफ्नो संस्थाको आधिकारिक छापसहित सम्झौता गर्न आउनु हुन जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयभित्र सम्झौता गर्न नआएमा नियमानुसार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।

यसको विस्तृत सूचनाका लागि Mou 1 मा क्लिक गर्नुहोस् ।