क्याम्पस परिषद् सदस्यज्यूहरूलाई परिषद् बैठक सम्बन्धी जरुरी सूचना ।