शोधपत्र सम्पन्न गर्नका लागि अन्तिम मौका दिइएको सम्बन्धमा ।